เนื้อหาการเรียน  
ตารางเรียน
ตัวอย่างงาน
ดาวน์โหลด PDF
 

หลักสูตร สร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla Basic 
หลักสูตรสอน Joomla ขั้นพื้นฐาน ในปัจจุบันมีเทคโนโลยีในการออกแบบและ บริหารจัดการเว็บไซต์อยู่มากมาย จูมล่าเป็นอีกระบบหนึ่ง ที่กำลังได้รับความนิยมอย่างมากในขณะนี้ ด้วยความง่ายต่อการใช้งาน อีกทั้งยังมี หลักสูตรนี้ทางทีมงานได้รวบรวมเนื้อหา และใจความสำคัญในการทำเว็บไซต์ด้วย Joomla เข้าไว้ด้วยกัน คอร์สนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้ที่เข้าอบรม มีความรู้ความเข้าใจในทุกขั้นตอนการพัฒนาเว็บไซต์ด้วยจูมล่า ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นที่สามารถจัดทำเว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง
การเรียนจะเป็นลักษณะ Work Shop ทำไปพร้อมๆกัน ถ้ามีปัญหาสามารถถามผู้สอน หรือผู้ช่วยสอนได้ทันที ผู้ที่เข้าเรียนจะได้เรียนถึงรายละเอียดต่างๆของ Joomla เช่น การจัดการข้อมูล , การจัดวาง Layout, การทำ Image Gallery หรือการแทรกรูปและ Flash, การแสดง Clip VDO ที่หน้าเว็บไซต์, การสร้างเว็บบอร์ดและการเชื่อมต่อกับระบบ Social Network เช่น Facebook หรือ Twitter การสร้างหน้าสินค้า และ แบบฟอร์มเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ หลังจากที่ได้เรียนเทคนิคต่างๆในการทำเว็บไซต์แล้วผู้เรียนจะได้เรียนเกี่ยวกับการตกแต่งหน้าตาของเว็บไซต์ การเปลี่ยน Template และการแก้ไข Template รวมถึงการ เปลี่ยน Logo, Theme สี อีกด้วย 
การประยุกต์ใช้ CMS ในวงการต่างๆ ระบบ CMS สามารถนำมาประยุกต์ในงานต่างๆ หลากหลาย ตัวอย่างการนำซอฟต์แวร์ CMS มาประยุกต์ใช้งาน อาทิเช่น


• การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สถาบันการศึกษา ธุรกิจบันเทิง หนังสือพิมพ์ การเงิน การธนาคาร หุ้นและการลงทุน อสังหาริมทรัพย์ งานบุคคล งานประมูล สถานที่ท่องเที่ยว งานให้บริการลูกค้า
• การนำ CMS มาใช้ในหน่วยงานของรัฐ อาทิเช่น งานข่าว งานประชาสัมพันธ์ การนำเสนองานต่างๆ ขององค์กร
• การใช้ CMS สร้างไซต์ ส่วนตัว ชมรม สมาคม สมาพันธ์ โดยวิธีการแบ่งงานกันทำ เป็นส่วนๆ ทำให้เกิดความสามัคคี ทำให้มีการทำงานเป็นทีมเวิร์คมากยิ่งขึ้น
• การนำ CMS มาใช้ในการสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ SME โดยเฉพาะสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP กำลังได้รับความนิยมสูง
• การนำ CMS มาใช้แทนโปรแกรมลิขสิทธิ์ อื่นๆ เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย และง่ายต่อการพัฒนา
• การใช้ CMS ทำเป็น Intranet Web Site เพื่อสร้างเว็บไซต์ภายในองค์กรระยะเวลาที่ใช้เรียน
จำนวน 12 ชม. กลุ่ม 2-3 คนขึ้นไป
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง
จำนวน 12 ชม. เรียนเดี่ยว Privateเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง
เรียนครั้งละ 3 ชั่วโมง จำนวน 6 ครั้ง

WindowJoomla 3.X 

อาจารย์ประจำหลักสูตร
คุณสนั่น งานวิวัตน์ถาวร อาจารย์ประจำหลักสูตร
การศึกษา: วิศวะคอมพิวเตอร์ (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

 

 


คอรส์กลุ่ม 2 คนขึ้นไป
•          ค่าธรรมเนียมการเรียน 3,500 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 194 บาท )
•          รวมเอกสารประกอบการอบรม ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 3,250 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 180 บาท)
คอรส์เรียนเดี่ยว Privateเลือกวันและเวลาเรียนได้เอง
•          ค่าธรรมเนียมการเรียน 6,500 บาท ( เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 361 บาท )
•          รวมเอกสารประกอบการอบรม ไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
*** เฉพาะนักเรียนเก่าของสถาบันลดเหลือ 6,000 บาท (เฉลี่ยเพียงชั่วโมงละ 333บาท)การชำระเงิน :
1.ชำระเงินสดด้วยตนเองก่อนวันเริ่มอบรมเป็นเวลา 1 สัปดาห์
2.โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด สาขา เจ้าฟ้าตะวันตก


ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 4063217218 ชื่อบัญชี สนั่น งานวิวัฒน์ถาวร
(กรุณา ส่งใบ Pay in มายืนยันที่ Email :skillplusgraphic@gmail.com)
Cancellation กรณีที่ท่านมีเหตุจำเป็นต้องการยกเลิกการสำรองที่นั่ง

โปรดแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนวันเริ่มอบรมอย่างน้อย 7 วัน มิฉะนั้นจะไม่คืนค่าอบรม
หมายเหตุ รอบเรียน อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 
 
  ชื่อหลักสูตร
 
  รอบเรียน